Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Különjárati szerződéses feltételek

Az (eseti) különjárati személyszállításra vonatkozó szerződés a MEGRENDELŐ írásbeli megrendelésével –és a Mágia Trans Kft. írásbeli visszaigazolásával jön létre. Az árajánlat nem minősül megrendelés visszaigazolásnak. A szerződés tartalmát a megrendelésen és visszaigazolásban foglalt adatok, illetve jelen vállalási feltételek képezik.
 

1. A különjárat megrendelése

A megrendelésnek tartalmaznia kell:
 • a megrendelő (és képviselőjének, utazáson résztvevő megbízottjának) nevét, címét és telefonszámát, illetve e-mail címét (ahová a visszaigazolást kéri)
 • a számlázási címet és a postázási címet, vállalat esetében az adószámot, cégjegyzék számot is
 • a költségviselő(k) nevét, címét (amennyiben eltér a megrendelőtől),
 • a várható utaslétszámot
 • az igényelt autóbusz típusát
 • az autóbusz kiállásának, indulásának helyét és idejét
 • a különjárat célállomását, útvonalát (több napos út esetén a részletes útitervet, programot szállásokkal)
 • a különjárat várható időtartamát, vagy visszaérkezésének, ill. visszaindulásának időpontját.
 • a fizetés módját
 • a megrendelő cégszerű aláírását (bélyegzőlenyomattal)
A különjárati megrendelést a különjárat megkezdéséig lehet közös megegyezéssel írásban módosítani.
 

2. A különjárat visszaigazolása

Amennyiben a Mágia Trans Kft.-nek lehetősége van a különjárat teljesítését vállalni, akkor az megrendelés visszaigazolásával válik elfogadottnak.
A megrendelés visszaigazolása tartalmazza:
 • az autóbusz db számot, típusát, ülőhelyek számát
 • a különjárati teljesítmények ellenértékeként fizetendő díj kiszámításához alkalmazásra kerülő díjtételt, díjszámítást vagy a várható teljes díjat, valamint a továbbá fizetendő járulékos költségeket.
 • az autóbusz kiállásának idejét és helyét
 • a megrendelésben foglaltaktól eltérő teljesítésre vonatkozó kikötéseket (időpont, típus, autóbusz vezetők száma, stb.)
 • utalást arra, hogy a megrendelés jelen feltételek szerint, illetve ettől milyen eltérő feltétellel történik
 • az esetleges fizetendő előleg összegét, a fizetés határidejét
 • A Mágia Trans Kft. hivatalos képviselőjének aláírását.
A különjárat visszaigazolását a különjárat megkezdéséig lehet közös megegyezéssel írásban módosítani. 
A Mágia Trans Kft. a különjárati megrendelés elfogadását külön indoklás nélkül megtagadhatja.
 

3. Előlegfizetés

A Mágia Trans Kft. az előzetes költségkalkuláció alapján a várható különjárati díj vagy annak része megfizetését előlegként kérheti. Az előlegként meghatározott díj megadott határidőre történő meg nem fizetése a különjárat elmaradását vonhatja maga után. Ezen esetben a Mágia Trans Kft.-t a különjárat elmaradásáért kártérítési kötelezettség nem terheli. A befizetett előleg a különjárat elmaradása esetén a lemondásra vonatkozó feltételek figyelembevételével visszatérítésre kerül.
 

4. A különjárati megrendelés lemondása

A különjárati megrendelés lemondása csakis írásban történhet. A lemondást a Mágia Trans Kft. az alábbi feltételekkel fogadja el:
 • ha a belföldi különjárat lemondása az autóbusz kiállítására meghatározott időpont előtt legalább 48 órával történik, a lemondást a Mágia Trans Kft. tudomásul veszi.
 • ha a külföldre tervezett különjárat lemondása az autóbusz kiállítására meghatározott időpont előtt legalább 8 munkanappal történik, a megrendelőnek meg kell térítenie az autóbusz(ok) kalkulált viteldíjának 10%-át.
 • ha a külföldre tervezett különjárat lemondása az autóbusz kiállítására meghatározott időpontnál 8 munkanappal kevesebb, a megrendelőnek meg kell térítenie az autóbusz(ok) kalkulált viteldíjának 40%-át.
 • ha a külföldi különjárat lemondása az autóbusz kiállására való elindulást követően történik, a megrendelőnek meg kell téríteni az autóbusz(ok) kalkulált viteldíjának 75%-át.
 • ha az autóbusz kiállítása 45 percet meghaladó késéssel történik és a megrendelő a különjáratot ezen ok miatt mondja le, a fentiekben ismertetett eljárás nem alkalmazható.
 

5. A különjárati autóbusz kiállítása, felelősség, forgalmi zavar

Ha a Mágia Trans Kft. a visszaigazolt megrendelés alapján a különjárat teljesítésére az autóbuszt nem, vagy a visszaigazolásban megjelölt időponttól számított 45 percen belül nem állítja ki, a megrendelő az autóbusz igénybevételétől elállhat. Ebben az esetben a megrendelő kártérítéskén kérheti a más autóbusz igénybevételéért kifizetett díjtöbbletet, továbbá a szerződésszegés folytán keletkezett igazolt kárát, ha azt a Mágia Trans Kft. szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta. A kártérítés alapja a ténylegesen felmerült és igazolt kár, de a kártérítés felső határa az adott autóbusztípusra megállapított minimumdíj duplája.
Nem fizet kártérítést a Mágia Trans Kft., ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. Ha a különjárat közlekedése átmenetileg, egyáltalán nem vagy csak kerülő úton lehetséges, a Mágia Trans Kft. erről a megrendelőt (megbízottját) tájékoztatja.
Ha útközben a különjárat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, a Mágia Trans Kft. köteles rendelkezésre álló más járművét az utasok továbbszállításáról gondoskodni, amennyiben az lehetséges és a megrendelő azt igényli.
A Mágia Trans Kft. nem köteles megtéríteni a megrendelő kárát, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl: közlekedést hátráltató időjárási-, út-, és forgalmi viszonyok, elhúzódó határkezelés, stb.) idézte elő. Így nem terheli kártérítési felelősség a Mágia Trans Kft.-t az előbbi okokból származó késések esetén sem.
Amennyiben az utazást VISMAIOR (háborús események, sztrájkok, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok ) befolyásolják, ezért és a különjárat fenti okokból bekövetkezett elmaradásért a Mágia Trans Kft. felelősséget nem vállal. A fenti okok miatt jelentkező többletköltségek a megrendelőt terhelik.
Többnapos különjárat során a biztonságot nagy mértékben befolyásolja a gépkocsivezetők pihenésre alkalmas szállása is, mely szállások–legyen az tranzitszállás- megrendelése és kiegyenlítése (ettől eltérő írásos megállapodás hiányában) a megrendelő feladata. Ennek hiányában  illetve a csoportvezetővel való eredménytelen konzultációt követően (mely a menetlevél megjegyzés rovatában rögzítendő) -az autóbusz vezetők felhatalmazást kapnak arra, hogy a csoport biztonsága érdekében a legközelebbi pihenésre alkalmas szálláson pihenjék ki magukat a megrendelő költségére. 
Amennyiben a megrendelő a helyszínen nem rendezi a szállás számlát, akkor az a (vég)elszámolásnál beépítésre kerül a különjárat díjába.
 

6. Tilos tevékenységek

A különjárati személyszállítás során is tilos az alábbi tevékenységek folytatása:
 • dohányzás az autóbuszban
 • alkohol fogyasztás
 • kábítószerek fogyasztása, illetve birtoklása.
 • randalírozás, testi sértés, belső vagy külső károkozás az autóbuszban.
A fent említettek bármelyike esetén a gépkocsivezetőnek felhatalmazása van arra, hogy az utazást szüneteltesse, illetőleg az érintett személy(ek) nem utazhatnak tovább a Mágia Trans Kft. autóbuszainak egyikével sem. Az ebből eredő károkat a megrendelő köteles megtéríteni a Mágia Trans Kft.-nek, illetőleg a Mágia Trans Kft. semminemű kártérítést nem térít a megrendelőnek, az ebből eredő késésért, stb.
 

7. Poggyászok és élőállatok szállítása

A különjáratok utasai poggyászaikat magukkal vihetik és az autóbusz utasterébe, vagy a külső csomagtartókba, illetőleg igény esetén utánfutóban, vagy síkofferben helyezhetik el. A poggyászokért különjárat esetén az utasok felelnek.
A különjáraton személyenként szállítható poggyászok mérete, tömege, darabszáma nincs korlátozva, de összességüket tekintve figyelembe kell venni az autóbusz típusára vonatkozó megengedhető terhelést, valamint a csomagtér méretét és terhelhetőségét.
A Mágia Trans Kft. autóbuszain az élőállat szállítása nem megengedett.
 

8. A programoktól való eltérés a megrendelő kérésre

A különjárat teljesítése során a megrendelő megbízottja kérheti az útvonal kisebb módosításait (meghatározhatja az útirányt, kitéréseket kérhet, az útvonal egyes állomásainak kihagyásait kérheti). 
Az autóbusz vezetőjének meg kell tagadni olyan utasítások végrehajtását, amelyek:
 • a foglalkoztatása vonatkozó szabályozásokba és az 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól előírásaiba ütköznek
 • a személy,-és vagyonbiztonságot veszélyeztetik (pl: autóbusz közlekedésére alkalmatlan útvonal)
 • az autóbusz(ok) földúton való közlekedésére irányulnak.
 • a megrendelő megbízottjának célszerűtlen és szakszerűtlen utasításait, ha írásban nem hajlandó megismételni.
Az írásbeli utasítást az autóbusz vezetőjének a Különjárati Autóbusz Menetlevélre kell feljegyezni és a megrendelő megbízottjával a végrehajtás előtt alá kell íratni.
A Megrendelésben szereplő adatoktól való olyan lényeges eltérést, amely jelentősen módosítja:
 • a különjárati fuvarfeladat teljesítményeit
 • az autóbusz vezető foglalkoztatását, vagy
 • a fizetendő díjat csak abban az esetben lehet teljesíteni, ha annak feltételei adottak és a megrendelő megbízottja írásban vállalja a díjtöbblet megfizetését.
A megrendelésben feltüntetett fuvarfeladattól való eltérést, illetve a megrendelő megbízottjának attól lényeges eltérésére vonatkozó utasításait a Különjárati Autóbusz Menetlevélen kell dokumentálni, amit a végrehajtás előtt a megrendelő megbízottjának alá kell írni.
Nem lehet az alábbi kéréseket teljesíteni, ha az
 • a különjárat időtartamának olyan meghosszabbodását eredményezné, amely miatt az autóbusszal a vezénylés szerinti más feladatot csak késéssel lehet megkezdeni, mert az autóbusz nem váltható ki más autóbusszal, vagy az autóbusz vezetője a kötelező pihenőidő miatt a következő vezénylés szerinti szolgálatát nem tudja megkezdeni és kiváltása nem oldható meg más autóbusz vezetővel.
 • a különjáratnál az úti program olyan módosítását eredményezné, amelynek következtében az ellátmány előreláthatólag nem fedezné a felmerülő költségeket,
 • vagy amelynek teljesítéséhez újabb, előre be nem szerzett okmányokra lenne szükség.
 • a különjárat teljesítményei időben, és/vagy kilométer teljesítményben olyan mértékben megnövekednének, amely lényegesen nagyobb díjat eredményezne, mint amit a megrendelés szerinti teljesítés és a felmerülő díjtöbblet kifizetését (a járulékos költségeket is beleértve) a megrendelő megbízottja a végrehajtás előtt írásban nem vállalja.
 

9. Különjárati autóbusz elbocsátása

A különjárati személyszállítás akkor tekintendő befejezettnek, ha a megrendelésben megjelölt útvonalon a személyszállítás megtörtént, és a megrendelő megbízottja nem ad további rendelkezést, az autóbuszt elbocsátja.
Az autóbusz elbocsátásakor az autóbusz gépkocsivezetőnek a megrendelő megbízottjával együtt át kell vizsgálni az utasteret, valamint a külső és belső csomagtartókat, hogy
 • nem maradt e az autóbuszban az utasok tulajdonát képező tárgy, illetve
 • nem történt e az autóbuszban rongálás, károkozás, rendkívüli takarítást igénylő szennyezés.
Ha valamely utas az autóbuszban felejtette saját személyes holmiját, azt a megrendelő megbízottja magával viheti, hogy azt tulajdonosának visszaszolgáltassa (ezt szintén dokumentálni kell a menetlevélen).
Ha az autóbusz vezetője a megrendelő távozása után talál tárgyat az autóbuszban, vagy azt a csoport vezetője nem veszi át, akkor azt talált tárgyként kezeli és az szerint jár el.
A különjárat során az autóbuszban keletkezett károkat, rongálódásokat ugyancsak a megrendelő megbízottjával írásban kell elismertetni.
 

10. Számlázás

A különjárati díjak számlázásának alapjául a különjárati menetlevél szolgál, valamint a visszaigazoláson szereplő díjtételek. A megrendelőt terhelik a járulékos költségek (napidíj, parkolások, úthasználati díjak, autópályadíjak, stb.)
A fizetés történhet készpénzben és átutalással is, ennek átvétele történhet személyesen és postán is. A számlázásért felelős Németh Rudolf, akit a +36 20 468 3781-es telefonszámon lehet elérni.
 
Mosonmagyaróvár, 2022.01.01.
Mágia Trans Kft.

A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.